rybarske sdruzeni
úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka

Už v dávných dobách bylo české a moravské rybníkářství ve velice úzkém kontaktu s Jan DubraviusEvropou. Četní stavitelé rybníků odcházeli na žádost panovníků zejména z okolních zemí vyměřovat a stavět tyto rybochovné nádrže včetně naháněcích a odpadních systémů. Dodnes tak řada současných zejména rakouských či německých rybničních soustav odkazuje na umění našich rybníkářů z pozdního středověku a začátku renesance. Snad vůbec nejznámějším se naše rybníkářství v celé Evropě stalo díky vysoce kvalifikovanému odbornému dílu "O rybnících" sepsané olomouckým biskupem Janem Dubraviem vydané poprvé ve Vratislavi v roce 1547 a poté přeložené v řadě zemí (1559 pravděpodobně v Curychu, 1596 v Norimberku, 1599 v Londýně, další v 1600, 1623 a 1671).

O několik staletí později, v době první Československé republiky (1918-1939), mělo rybníkářství Čech a Moravy znovu punc evropsky vyspělého chovu ryb. Promyšlená hospodářská činnost, řízená tehdejší Československou ústřední jednotou rybářskou (předchůdkyní dnešního Rybářského sdružení ČR), dala našemu rybníkářství evropský rozměr a vyzvedla jej za příklad dalším zemím.

V současnosti je produkční rybářství České republiky reprezentováno Rybářským sdružením ČR. To se už v roce 1996 - jako vůbec první zástupce rybníkářské postkomunistické země - stalo členem Evropské federace chovatelů ryb (FEAP), jednoho z nejrespektovanějších FEAP logomezinárodních odborných orgánů z oblasti akvakultury, majícího přístup do oficiálních rybářských orgánů Evropské unie. Právě prostřednictvím svého členství ve FEAP získává Rybářské sdružení ČR mnoho cenných celoevropských materiálů, návrhů směrnic Výboru Evropy, EK i EP, může k nim předkládat své připomínky, navrhovat doplňky, vést odbornou diskuzi a podobně s jistotou, že tyto podněty nezapadnou a budou prostřednictvím FEAP v příslušných evropských orgánech slyšeny, případně uplatněny. To je velice cenné, neboť jinak Rybářské sdružení ČR není bezprostředním partnerem těchto orgánů EU (to je samo Ministerstvo zemědělství ČR) a bez FEAP by mělo jinak jen hlas velice omezený, který by nemusel být brán v úvahu.

FEAP

Členství Rybářského sdružení ČR ve FEAP má navíc i přednost v tom, že může být (zprostředkovaně či přímo) v kontaktu s ostatními národními sdruženími-reprezentanty dalších evropských zemí, může slyšet jejich názory, vyjadřovat se k nim, respektovat je, nebo s nimi nesouhlasit. Je to jakýsi pomyslný „kulatý stůl“ nabízející každému účastníkovi příležitost uplatnit svůj úhel pohledu a dobrat se tak optimálního společného, tedy celoevropského konsensu.

Zprostředkované vazby na orgány EU nabízejí příležitost cíleně využít prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR finanční prostředky evropského rybářského fondu (dnes EFF /European Fisheries Fund).

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj sladkovodní akvakultury v ČR, jež je historicky velmi tradičním odvětvím. Operační program Rybářství 2007 - 2013 je spolufinancován z Evropského rybářského fondu a podporuje rozvoj chovu sladkovodních ryb, jako významného producenta v oblasti zabezpečení zdravých a kvalitních potravin. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb v ČR a také zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství

Ilustrační foto

 

Současný stav vazeb Rybářského sdružení ČR na struktury evropské akvakultury dokládá, že jeho kontakty přinášejí aktuální poznatky a relevantní informace celé oblasti našeho produkčního rybářství, nikoliv tedy jen vlastním členům sdružení. To plně odpovídá záměru propojit rybářskou Evropu tak, aby konečným výsledkem byl další udržitelný rozvoj mnohostranného chovu ryb, v němž Česká republika má už svou staletou tradici a je v tomto ohledu už dávno respektovanou součástí Evropy.